Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

kopytko
11:07
5519 5b2d
Reposted fromsosna sosna viasmoke11 smoke11
kopytko
10:52
Reposted fromzelbekon zelbekon viasmoke11 smoke11
kopytko
10:50
9887 2a96 500
Reposted frompiehus piehus viasmoke11 smoke11
kopytko
10:45
Reposted frommangoe mangoe viasmoke11 smoke11
kopytko
10:40
kopytko
10:37

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.

March 06 2019

kopytko
22:50
0047 7ce0 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
kopytko
21:27
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena via8agienny 8agienny
kopytko
21:25
7205 4afa
Reposted fromsavatage savatage viatulipanowa tulipanowa
kopytko
21:25
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viatulipanowa tulipanowa
kopytko
21:21
8012 bb70
Reposted fromantichris antichris viaLuukka Luukka
kopytko
21:11
6425 871f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabakatson bakatson
kopytko
21:10
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viacotarsky cotarsky
kopytko
20:44
9175 3e38 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
kopytko
20:24
8967 8877 500
Reposted frompunisher punisher viaTamahl Tamahl
kopytko
20:17
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaTamahl Tamahl
kopytko
20:16
Reposted fromscorpix scorpix viachapstick chapstick
kopytko
17:25
5414 d926 500
kopytko
17:21
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagdziejestola gdziejestola
kopytko
17:11
2382 950a 500
Reposted fromwyczes wyczes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl